job title, keywords or company city, province, or region (optional)

Senior Klerk / Senior Clerk Job Vacancies at NWK Limited in Mafikeng 2018

NWK Limited hiring for Senior Klerk / Senior Clerk placed in Mafikeng. This job vacancies is open from 5 Juni 2018 to the end of this month. Here is more information about the requirements, qualifications and job descriptions associated with Senior Klerk / Senior Clerk job opening 2017.

NWK Limited Recruitment 2017

Senior Klerk / Senior Clerk - Mafikeng

NWK BEPERK EN FILIALE

O ns beskik tans oor die volgende posisie:

SENIOR KLERK

(Econobuild Mahikeng-handelswinkel)


D ie posbekleër se verantwoordelikhede sluit die volgende in, maar is

ni e beperk tot dié take nie:

voorraadbeheer, wat insluit bestellings, ontvangstes, versendings,
oorplasings, kontrolering oor die op- en aflaai van voorraad,
prysmerk en tel van voorraad; 

klantediens, wat kan insluit die opstel van kwotasies, spesiale

bestellings, hantering van produknavrae, ens.; 

ander take soos die hantering van die skakelbord , deeltydse

terminaalverkope, o pmaak van bankdeposito’s en die hantering

van ‘n kleinkas; en 

administratiewe take wat normaalweg vereis word in die

suksesvolle bedryf van ‘n kleinhandelbesigheid.

Di e geskikte kandidaat moet in besit wees van ‘n Graad 12-Sertifikaat met minstens 2
jaar ondervinding. Die kandidaat moet ten volle tweetalig wees in Afrikaans en Engels.

Aa nsoek kan alleenlik gedoen word deur NWK se webtuiste. Vir meer inligting besoek
asseblief www.nwk.co.za. Vir enige navrae, kontak Willem Odendaal by (018) 633 1039.
Be soek ons Facebook-blad by www.facebook.com/NWKLimited

Die sluitingsdatum vir aansoeke is 14 Junie 2018. Indien u nie binne twee weke na die
slu itingsdatum vir ‘n onderhoud genooi word nie, moet u aanvaar dat u aansoek onsuksesvol
was. NWK ondersteun die oogmerk van die Wet op Gelyke Indiensneming en gee voorkeur


aan aansoekers uit die benoemde groepe. Kandidate met gestremdhede word aangemoedig
om aansoek te doen. NWK behou die reg voor om die pos nie te vul nie.


NWK LIMITED AND SUBSIDIARIES


W e currently have the following position available:

SENIOR CLERK

(Econobuild Mahikeng Retail Shop)

The responsibilities of the incumbent include the following, but are

n ot limited to these tasks: 

stock control, which include orders, receiving, dispatching,

transfers and supervising the uploading and offloading of stock,

pricing of stock and stock taking; 

client services, which can include calculation of quotations,

special orders, handling of product enquires, etc.; 

other tasks such as switchboard, part-time terminal sales, bank

deposits and handling of petty cash; and 

Administrative tasks normally required for the successful
operation of a retail business.

The suitable candidate must be in possession of a Grade 12-Certificate with at least 2
years relevant experience. The candidate must be fully bilingual in Afrikaans and
English.

Application can only be done online on NWK’s website. For more information please
visit www.nwk.co.za. For any queries, contact Willem Odendaal at (018) 633 1039. Visit
our Facebook page at www.facebook.com/NWKLimited

The closing date for applications is 14 June 2018. If you are not invited for an interview
within two weeks of the closing date, you can accept that your application was
unsuccessful. NWK supports the objective of the Employment Equity Act and preference
will be given to applicants from the designated groups. Candidates with disabilities are
encouraged to apply. NWK reserves the right not to make an appointment.

If you are interested in Senior Klerk / Senior Clerk job opened by the NWK Limited, immediately prepare the requirements and qualifications to apply for this Senior Klerk / Senior Clerk job. For more info click on the button below:

Apply Now
Send Application

Send your application via link below:

Don't forget to like our fanpage to get the lastest job opportunities

Also follow my twitterApply Now

Trainee Associate

PwC - Mafikeng | 3 days ago

Studying towards a SAICA accredited B Com degree or Grade 12. Ability to handle pressure and time constraints. Desirable skills or attributes....

Legal Clerk/Officer

Prime Personnel - Mafikeng | 13 days ago

Exp and able to do Conveyancing and Legal Deeds as a prerequisite. Gr 12 with legal qualification....

Warehouse: Cleaners

jobsok - Mafikeng | 1 day ago

Cleaners are needed to work in a warehouse. Duties Cleaners Salary: R4500 monthly Requirements Grade 9 Good Communication Adaptability Multitasking...

Bursary

PwC - Mafikeng | 24 days ago

BURSARIES Our bursary programme is available to students studying towards a Chartered Accountant (CA) degree at a South African Institute of Chartered...

Store Manager

Rage - Mafikeng | 4 days ago

People management, including recruitment, development and training of staff, employee relations and performance management....